Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

pandziia
7653 ea3e 500
Goodfellas, M. Scorsese (1990)
Reposted frommovieguy movieguy viaiblameyou iblameyou
pandziia
0311 a6f0 500
Reposted fromhrafn hrafn viaiblameyou iblameyou
pandziia
2174 9a61 500
Reposted from1911 1911 viaprecelka precelka
pandziia
6453 aad5
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
6476 b92e
Reposted fromkarahippie karahippie

February 04 2020

pandziia
0119 a01b
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
0016 1201
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
pandziia
9931 b8df
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
7702 8d82 500
La migliore offerta, G. Tornatore (2013)
Reposted frommovieguy movieguy viaphilomath philomath

February 02 2020

pandziia
0904 42ca 500
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
9877 dfbd 500
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
pandziia
pandziia
9880 9ccb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
pandziia
9880 afe8
Reposted fromkarahippie karahippie

January 24 2020

pandziia
Reposted fromqb qb viamisspandora misspandora
pandziia
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
pandziia
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover viaindisputabel indisputabel
pandziia
Reposted fromgruetze gruetze viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl