Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

pandziia
Reposted fromqb qb viamisspandora misspandora
pandziia
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
pandziia
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover viaindisputabel indisputabel
pandziia
Reposted fromgruetze gruetze viaindisputabel indisputabel
pandziia
2547 4bee
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
pandziia
8395 e4de
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
pandziia
2460 5d86
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
pandziia
9017 1c88 500
Reposted fromkarahippie karahippie

January 09 2020

pandziia
4222 23d8 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel
pandziia
4140 07a2 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel
pandziia
2336 32ed 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel
pandziia
9985 768b 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel
pandziia
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viamisspandora misspandora
pandziia
8705 71d8
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
8706 4abe
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
8715 c039
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
8721 ee7c 500
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
pandziia
2237 bce0 500
Reposted fromnulaine nulaine viasarazation sarazation
pandziia
0954 3fb6 500
Reposted frommiischa miischa viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl