Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

pandziia
6742 dd87 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
pandziia
9015 df5e
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
2859 5f8e 500
Reposted frombrumous brumous
pandziia
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viagregorczykm gregorczykm
2483 99d5 500
Reposted frombrumous brumous
2155 bba2 500
Reposted frombrumous brumous

May 16 2018

pandziia
6220 7a66
Reposted frompannakojot pannakojot viamatuszczak matuszczak
pandziia
pandziia
pandziia
pandziia
6247 84a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
pandziia
pandziia

April 30 2018

pandziia
7483 ef53 500
Reposted frompampunio pampunio

April 29 2018

pandziia
3556 7e85
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
pandziia
1082 0a37 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
pandziia

April 28 2018

pandziia
9469 fd93 500
pandziia
5761 0efa 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprecelka precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl