Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

pandziia
3618 4d78
Reposted fromjestemzero jestemzero viadotknij dotknij

July 29 2017

3084 c331 500

revitaliz-ed:

REVITALIZ-ED

Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

July 26 2017

8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
pandziia

July 22 2017

9582 c545
Reposted fromLittleJack LittleJack
pandziia
1161 b61c 500
Reposted fromiblameyou iblameyou
pandziia
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viasadporn sadporn

July 18 2017

pandziia
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaolalaa olalaa
pandziia
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viaanorexianervosa anorexianervosa
9346 86ad
Reposted fromLittleJack LittleJack
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viagregorczykm gregorczykm
1698 a027 500

katymirallegro:

Anna Karina & Jean-Luc Godard

Cannes - 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack

July 10 2017

9246 1fa4 500
Reposted fromerial erial viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
pandziia
0797 944d
6228 d63d 500

hirxeth:

La Haine (1995) directed by Mathieu Kassovitz

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl