Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

pandziia
7585 1cf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawojciechwu wojciechwu
pandziia
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viawojciechwu wojciechwu
pandziia
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viacichystuKot cichystuKot
pandziia
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viacichystuKot cichystuKot
pandziia
6903 1992 500

January 17 2018

pandziia

January 16 2018

pandziia
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
pandziia
3990 4570 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
3998 16ff 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
9259 2f6a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
pandziia
4240 b7b5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
6203 daca 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
6429 10d1 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viazucha zucha
pandziia
7945 6299 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
7957 fdd6 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu

January 06 2018

pandziia
4000 d98a 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
pandziia
9964 bb4e 500
Reposted frombrumous brumous viaindisputabel indisputabel

January 04 2018

pandziia
5860 fc95
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl