Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

pandziia
Reposted fromdoyourmath doyourmath viamatuszczak matuszczak
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viagregorczykm gregorczykm
pandziia
3539 fa48
Reposted fromEkran Ekran viamatuszczak matuszczak
pandziia
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn

October 15 2017

9041 f1ad 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaindisputabel indisputabel
pandziia
8702 94ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatakemetoheaven takemetoheaven
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish vianosmile nosmile
pandziia
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viadotknij dotknij

October 10 2017

9128 f10d 500
Reposted fromlafuene lafuene viaindisputabel indisputabel
pandziia
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaiblameyou iblameyou
pandziia
6402 6a08
Reposted fromladygrey ladygrey viadotknij dotknij
8292 d6d4
5044 0d79
4234 8a13 500
Reposted fromkimik kimik viaindisputabel indisputabel
2504 e291 500

danger:

Johannesburg by  elsa bleda

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaphilomath philomath

October 07 2017

pandziia
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaiblameyou iblameyou
pandziia
Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl